Hippoland Sofia Mladost

№72, Aleksandar Malinov Blvd., Mladost-3, Rayon Mladost, Hypermarket Hit
Sofia 1000

Phone: 359 2 884 47 59